Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Turun A-Kilta ry, ja sen kotipaikka on Turun kaupunki sekä toimialueena Turun A-Klinikan toiminta-alue.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Tarkoitus:

 • Edistää päihdeongelmista vapaata elämäntapaa
 • Edistää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten ja heidän perheidensä omatoimisuuteen perustuvaa toimintaa.
 • Tehdä tunnetuksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa A-kiltatoimintaa, käsitellä ennakkoluulottomasti päihdekysymyksiä ja pyrkiä poistamaan päihdeongelmaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.
 • Edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja korjaavien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle vertaistukena.
 • Etsiä uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Toimintamuodot:

 • Valistus- ja tiedotustoiminta päihdeongelmiin liityvissä kysymyksissä.
 • Ajanvietetilaisuuksien ja ryhmätoiminnan järjestäminen
 • Yhteistoiminta Turun kaupungin, Turun A-klinikan, A-Kiltojen Liitto ry:n ja muiden saman alan ja päihdehuollon toimijoiden kanssa.
 • Ylläpitää voittoa tavoittelematta päihdeongelmaisille tarkoitettua päiväkeskusta, tukiasuntotoimintaa ja hoitokotitoimintaa.
 • Julkaisutoiminta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja solmia ostopalvelusopimuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja

 • Kantamalla jäsenmaksuja.
 • Ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
 • Toimeenpanemalla arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä ja kirpputoritoimintaa, sekä järjestämällä kanttiinitoimintaa omakustannushintaan.
 • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä toiminta muutenkaan ole pääasiassa taloudellista laatua.

Jäsenet

 • Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi tai ainaisjäseniksi voi liittyä hallituksen hyväksymä yksityinen henkilö. Varsinaisella jäsenellä tai ainaisjäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
 • Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet hyväksyvät rekisteröidyt yhdistykset, oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kannatusjäsenellä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 • Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esittämän yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut tai on muutoin erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
 • Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä jäsenluetteloa.

Jäsenmaksut

 • Varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. (V 2021 30E)
 • Ainaisjäsenen on suoritettava ainaisjäseneksi liittyessään yhdistykselle ainaisjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. (V 2021 300€)
 • Kannatusjäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle kannatusjäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää.(V 2021 100€)
 • Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.
 • Jäsenmaksujen kantoajan ja kantotavan päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen periaatteita vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hän on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, mikäli erottaminen ei johdu jäsenmaksun maksamatta jättämisestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti kolmenkymmenen päivän kuluessa hallituksen päätöksestä ja se toimitetaan hallitukselle tai puheenjohtajalle.

Hallinto

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja valvoo, sekä sen asioita hoitaa, hallitus, johon kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahden kalenterivuoden pituiseksi toimikaudeksi valitut vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet samoin kun myös toinen varajäsen ovat erovuorossa joka vuosi. Hallituksen jäseniä ensimmäistä kertaa valittaessa määrätään arvalla, ketkä ovat erovuorossa yhden kalenterivuoden toimikauden päättyessä.

Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.

Ennen hallituksen toimikauden alkua puheenjohtajan koollekutsumassa hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitsee hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekö ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi asettaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja, jotka ovat vastuunalaisia hallitukselle.

Hallitus päättää yhdistyksen toimihenkilöihin ja työntekijöiden työhön ottamisesta, irtisanomisesta ja palkkauksesta.

Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme sen jäsentä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet varsinaisista tai varajäsenistä on läsnä.

Hallituksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä tai tämän poissaollessa varajäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu hallituksen kokouksiin voidaan esittää puhelimitse.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä henkilö, kaksi aina yhdessä.

Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan helmikuun seitsemättä päivää. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen helmikuun 15. päivään mennessä.

Yhdistyksellä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Muut yhdistyksen kokoukset pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii, Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen kokontumispaikan ilmoitustaululla.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella erääntyneen jäsenmaksun maksaneella varsinaisella, ainais- ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen avaus
 3. Valitaan kokousvirkailijat
 4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
 5. Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksn vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään seitsemän päivää ennen kevätkokousta kirjallisesti esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24§:n määräykset

Syyskokous:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen avaus
 3. Valitaan kokousvirkailijat
 4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
 5. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen seitsemännen pykälän mukaan
 6. Valiitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat (kumpaakin yksi tai kaksi)
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
 8. Päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Käsitellään yhdistyksen jäsenten vähintään seitsemän päivää ennen syyskokousta kirjallisesti esittämät asiat huomioiden yhdistyslain 24§:n määräykset

Ylimääräinen kokous:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan kokouksen avaus
 3. Valitaan kokousvirkailijat
 4. Päätetään kokouksen työjärjestyksestä
 5. Käsitellään ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle

Yhdistyksen asiapapereiden säilytys

Yhdistyksen asiapaperit on säilytettävä yhdistyksen toimitiloissa.

Yhdistyksen purkautuminen

Päätös yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautumisesta ei saa tehdä päätöstä ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.

Sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa tai erikseen sääntömuutosta varten kokoonkutsutussa kokouksessa.

Sääntöjen muuttamisesta ei saa tehdä päätöstä, ellei siitä ole kokouskutsussa mainittu.

Sääntömuutos hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa hyväksymistä.

Muutetut säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.